INERPS

Интегриране на AI системи

INERPS е софтуерна компания с дългогодишен опит в областта на иновациите, разработването на информационни технологии, разработката на софтуер и софтуерни продукти. Фирмата е специализирана в областта на автоматизацията и оптимизацията на проследяване, отчитане и управление на процеси, активи и ресурси. Дейността ни е насочена към осигуряване на специализирани решения за контрол и управление на фирми със специализирано оборудване в различни сектори (пътно строителство, пристанищна инфраструктура). Целта е да се постигнат по-добри корпоративни резултати и да се вземат своевременни управленски решения. Повече от 10 години успешно разработваме и внедряваме специализиран ERP софтуер за управление на автопарка и контрол на механизацията. Чрез интегриране на различни системи и технически средства, софтуерът автоматично събира и обработва данни в единна информационна система.
СЪБИРАНИТЕ ДАННИ СА ПРОВЕРЕНИ ПОСРЕДСТВОМ АЛГОРИТЪМ, ВНЕДРЕН В СИСТЕМАТА И СЪЗДАДЕН ЗА ПРЕЦИЗНО ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗХОДИ И ПРИХОДИ.

ТОВА ДОПРИНАСЯ ЗА:

 • Оптимизация на административните ресурси
 • Автоматизация на работния процес
 • Намаляване на човешкия фактор
 • Управление на логистиката
 

Софтуерът е структуриран в няколко групи модули.

МОДУЛИ

МЕНИДЖЪР

Модулът Мениджър дава възможност за управление управление и оценка на ефективността на работата на обекта. На базата на инвестираните ресурси за автопарка и механизацията, персонал, материали, ангажиране на собствени и лизинг активи за определен период от време, графичните анализи на рентабилността на проекта се извършват съгласно определените срокове.

Извършена работа по работни обекти за определен период от време

Управление по работни обекти

ЗАЯВКА

СКЛАД

GPS-Integration.jpg

ИНТЕГРАЦИЯ С ВЪНШНИ СИСТЕМИ

Допълнителни външни системи и технически средства успешно се интегрират в софтуера.Събраната информация чрез интегриране на допълнителни системи се използва за автоматизация на административните процеси, оптимизиране на оперативните дейности и анализ.

СВЪРЗВАНЕ С GPS СИСТЕМИ

Системата получава данни от GPS и разходомери, инсталирани на машини / превозни средства. Създаването на тази връзка дава възможност за автоматично въвеждане на данните, съобщени от устройствата в отчетните документи: GPS - км, км в градски условия, км в извънградски условия, време на движение и престой, реално работно време в различни режими. на работни машини. Разходомер - действително измерен разход на гориво. Подходящ за въвеждане на пътни списъци и дневен отчет.  

ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ

Позволява връзката с електронните везни, използвани от фирмата и измервания направени от тях. Това позволява автоматично въвеждане на данните в товарителницата: товар, тегло, маршрут от, маршрут до. Позволява различни отчети за движението на материалите през системите от везни, които трябва да се направят.

СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМА С КОНТРОЛ ЗА ДОСТЪП /IMPRO/

Осигурява възможност за използване на карти за контрол на достъпа за идентифициране на шофьора, което ви позволява да контролирате действителното време, отработено от всеки шофьор и съответното въвеждане на времето в отчетни документи.

СВЪРЗВАНЕ НА ГОРИВНИ СИСТЕМИ

Автоматизация на бензиностанции или мобилни резервоари за гориво. Дава възможност за администриране на различни източници на гориво (горивни резервоари и / или външни бензиностанции). За всеки източник на гориво може да се определи капацитет и да се въведат входни и изходни количества. Всяко таксуване на даден актив автоматично се попълва, когато се прави първичен документ за този актив и съответната дата.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Модул ЕЛЕКТРОНЕН ОПЕРАТОР
Позволява ви да генерирате отчетни документи (пътни листа/товарителници/дневен отчет) на базата на регистрирани събития за съответната машина с:

 • километраж;
 • часове на двигателя;
 • консумация на гориво;
 • шофьор;
 • обект;
 • пълен пробег по GPS базиран курс или предварително определен транспорт;

Модул ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА:

Модулът извършва автоматична проверка на състоянието на техническите устройства (GPS, разходомер и сонда) чрез внедрени алгоритми. Модулът автоматично изпраща генериран имейл със статус на техническите средства.

Модулът намалява оперативната дейност на персонала, по отношение на наблюдението на техническите средства до 95%.

ОТЧЕТИ И АНАЛИЗИ

Въз основа на данните, събрани с технически средства и интегрирани външни системи, EPR софтуерът позволява да се правят различни доклади и анализи за стойността на извършената работа, наетият труд и изпозвания ресурс.

Модул ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР
дава възможност за анализ на приходите и разходите на компанията за определен период от време. Тя помага за вземането на управленски решения относно разпределението на финансите по възможно най-икономичен начин.
 • Възможност за интеграция на ERP софтуер със счетоводен фирмен софтуер
 • Автоматичен експорт на данни от и към счетоводството;
 • Бързо и точно обработване на данни за извършена работа, приходи и разходи на компанията;
 • Анализ и оценка на приходите и разходите за обект, превозно средство, служители и др.;
 • ОСС (Обща стойност на собствеността) - Всички разходи за една машина - амортизация, експлоатация, поддръжка, застраховка, лизинг и др.

ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ

В модулите пътен лист, товарителница и дневен отчет, първичните отчетни документи за извършената работа са попълнени. При интегриране с външни системи, данните се попълват автоматично.

Автоматично генериране: При надграждане на софтуера с модула за автоматизация Електроненоператор, първичните документи се генерират автоматично в база данни,събрана с технически средства и проверени чрез зададени алгоритми.

Модул ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТЕН ЛИСТ Позволява да се попълва информация от основните документи на Автотранспорт - първоначален и финален пробег, изминати километри, градско и изънградско разстояние, налично гориво в резервоара, разход на гориво при различни норми на потребление и др. с генериран уникален номер.

Модул ЕЛЕКТРОННА ТОВАРИТЕЛНИЦА Модулът дава информация за броя на курсовете за определен период от време, с информация за шофьора и номера на превозното средство, начало и край на курса от обекта за натоварване до обекта за разтоварване и възможност за оценка на извършената работа.

Модул ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВЕН ОТЧЕТ Попълва се пълна информация от първичните документи на Механизация - начални и крайни часове, отработени часове, налично гориво в резервоара, разход на гориво при различни норми и др. При администрирани тарифи за работа на машината, работно време, работно време и се изчисляват автоматично. Модулът позволява отпечатване на дневен отчет от програмата с генериран уникален номер.

АДМИНИСТРАТИВНИ МОДУЛИ

Те съдържат информация, която служи за основа на другите модули. Пълни подробности за активите на фирмата се въвеждат в административните модули.

УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ

Свържете се с нас

За цялостна презентация, посетете нашия сайт

Свържете се

Последвайте ни

2018 Ай Джи Инженеринг. Всички права запазени.